شهردار تربت جام: سازمان همیاری حلقه واسط بین تامین کنندگان نیازهای حوزه شهری با شهرداری ها است

شهردار تربت جام در بازدید از غرفه های توانمندیهای سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در هشتمین نمایشگاه خدمات، محیط زیست شهری مشهد، این سازمان را برای شرکت ها و پیمانکاران تامین کننده خدمات و نیازهای حوزه شهری و شهرداری ها دارای