مدیر موسسه تحقیقات ، آموزش و مشاوره شهرداریه ای استان تاکید کرد؛ لزوم توجه به آموزش در شهرداری های خراسان رضوی با نگاه تعاملی

مدیر موسسه تحقیقات ، آموزش و مشاوره شهرداری های خراسان رضوی در حاشیه هشتمین نمایشگاه خدمات و حمل و نقل و ترافیک مشهد، آموزش به کارکنان و دست اندرکاران شهرداری ها را با نگاه تعاملی مهم عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی